/* Contortionist001 */
"www.Contortionist.us ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
/* i_am_a_green_ali002 */
"8888888888888888888 8888888888888888",
"8888888888 8888888888",
"88888888 888888",
"8888888 8888",
"88888 888",
"8888 { { 88",
"888 { { 5 88",
"88 { a{k { 55 8",
"8 0000 { 55 {adl { 55 8",
"8 0001 { 55 {dkj 55 8",
" 10101 { {{ 55 { slkj{5 8",
" 1110 {{ {{ 5{{ { fll5{ 1111111 8",
" 1 { { {5{ { 5{ 11ll33331 ",
" {{ { {{{{5 { { {11333lll31 ",
" 1133333{1 {{ { {{ { {{{{a vert go ",
" 133lll3{311{ { { ##{ =1{3c{rome greene g",
" 13lllll333{11{{{{{ { {{yh13{lo{lllll311 ",
" 133lllllll3ja nine { {yy y3{l{lllll3311 ",
" 13lllllllll33111 hwwww{{{llll33111 ",
" 133lllllllll3311 wyy h ll&lll3111 ",
" 13llllllllll331 1wywwwyhllll31111 ",
" 113llll&lllll31 11hhhyy yll33111 ",
" 1113lllllllll311 113wyywwwwy3111 ",
" 11133llllllll311 113lyww hh 111 ",
" 11333llllll311 113llwhhywyhw1 ",
"8 111333l4l3311 113333hyy y yh ",
"8 11Small Blue Pla 111111ywwwwwwy ",
"8 1111111111 n 1111111whhh h 8",
"8 bbboossttoote hyyyhyyw 8",
"8 evol i i0uw wwyh 8",
"8 s whhw y 88",
"88 {{{{{ s {{ hyyhyhw 88",
"88 {{{{{{{{ s && {{{{{ ywwywwhw88",
"88 {{{{{{{ it's true && {{{{{{ whh yyyh8",
"88 {{{{ 1 & {{{{{{ hyyww y",
"888 1 & {{{{{ wwhyww",
"888 1 && hhy h",
"8888 >>>>>1 & 8yy w",
"8888 ' & ' 888www",
"88888 ' 55 55 ' 8888hh",
"88888 0 '''''''' 55 5. ''''''' 888888y",
"888888 '% % % 55 5. % %'' 8888888",
"888888 ' % 55 55 ' 8888888",
"888888 '' % % '' 88888888",
"8888888 ''''''' % % %'''''' 888888888",
"8888888 '''''''' '' 888888888",
"88888888 ''' 8888888888",
"888888888 88888888888",
"8888888888 888888888888",
"88888888888 8888888888888",
/* b_and_w */
"Black &&& && ",
" &&& & ",
" &&&&&& ",
" && & && ",
" &&&&&&& ",
" &&& && ",
" & &&&&& ",
" &&& &&& ",
" & &&&&& ",
" &&&&&&& ",
" && &&&& ",
" &&&&&&& ",
" && &&&& ",
" &&&& & ",
" &&&&&&& ",
" &&&&&& & ",
" &&&&&&& ",
" &&&&&&& ",
" &&&&&&&& ",
" &&&&&&& ",
" && &&&& ",
" && &&&& ",
" & &&& ",
" ! & &&&&& ",
" &&&&&&&& ",
" &&&&&&&& ",
" &&&&&&&& ",
" &&&& && ",
" &&&&&&& ",
" &&&& && ",
" &&&&&& ",
" &&& & ",
" &&&& & ",
" &&&&& ",
" &&& && ",
" &&&&&&& ",
" && &&&& ",
" &&&&&& ",
" && &&&& ",
" &&&&&&& ",
" &&&&&&&& ",
" &&&&&&& ",
" &&& && & ",
" &&&&&& ",
" &&&&& & ",
" &&&&&&&& ",
" &&&& && ",
" &&&&&&&& ",
" && &&& ",
" && White ",
/* Adel006 */
" ",
" ",
" ",
" (((( ",
" (((( ((((( ",
" (((( ((( ",
" (((( ((( ",
" (((( ((( ",
" (((( (( ",
" (((( (( ",
" ((( ((( ",
" ((( ((( ",
" (((( ((( ",
" ((( ((( ",
" ((( (( ",
" (( (( ",
" (( (( ",
" (( (( ",
" (( (( ",
" (( ,, ",
" ,(,,,((,,, ",
" ,(((((((((, ",
" ,,(((((((((((, ",
" ,((((( ((((((, ",
" ,(((( ((( ((, ",
" ,(((( ## (( (, !!! ",
" ,,(((( ((( ,,,,,,, !!!!! ",
" ,(((((( ((((,,(((((,,,! ! ",
" ,((((((((((((((((((((((! !! ",
" ,((((((((((((((((((((((((!! ",
" ,(((((((((((((((((((((((, ",
" ,(((,,,,((((((((((((((,, ",
" ,((, ,,((((((((((((,, ",
" ,((, ,,,,,,((,((,,, ",
" ,(,, ,,,,,,,,,, ",
" ,((BB ",
" ,((BBBBBBBBBBBB ",
" ,,,((((((((((BBBB ",
" ,,,,,,, BBB ",
" BBB ",
" BB ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
/* demonbabE */
" ",
" ",
" % ",
" % ",
" %% ",
" %%% ",
" % % ",
" %%% % ",
" % %%%% %% ",
" % %%% %%% ",
" % %%%%% %%% ",
" % %%%% % ",
" %%% %% %%%% %%%% % ",
" % %%%%%%% %% %% % ",
" % %% %% % %% % ",
" % % %% %% %% % ",
" % % % %% % %%%%% % ",
" %%%%%%% % %% %%%%% % ",
" % %% % %%%%%%% ",
" %% %%% % %%%%%% ",
" % % %% %% %%%%%%% ",
" % %% %%%%%%% ",
" %% % % ",
" % % % ",
" % % %%%% % ",
" %%% % %% %%% %% ",
" % %% % % % %% ",
" %% % % % %%%% % ",
" %% % % % %%%%%% ",
" %% %% % % %%%%% ",
" %% % %%%%%%%%% ",
" %%% %% % %%%%% ",
" %% % % % ",
" % % %% % ",
" % %% %% ",
" % % %% ",
" % % % ",
" % %%% % ",
" % % %%% ",
" %% %%%% ",
" %%% % ",
" %%%% ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" t e c k n e o ",
/* young_marky002 */
"I]00III0I0II0I0III0III0]0]KK]KKKKGGGGGrG55rGr55)))",
"ssss00Iss00000000000II00I00]]]]]KGG555G5)))))PPP))",
"^^^[[[^ssss^r555GrrKK]]KK]KK]]K]]KKrG5G5P)JPPP~P))",
"[[SSSSS[^[[[[r))55555)))))55GG5GKK[r5GG5))))))PJ6)",
"[::::S:S[S:S::S[S[^[^5~~P))))))y_u~P~P)))P))J5PPJ~",
":6WS:WW66W66JJ6:WWWSS:WW:__kp3;kE~Puuuuuuu>u>JPJ~>",
"JJJ:S:W6J6J>~V~66::::W~_c|mHH{|{{mE~uyyyyyy/.*>V**",
"J666WJJW6~66~JWSS::W6_|m9@R++q@R@9{1VV>uyyy*>>>***",
">J6666>*W:6V*V~W~V>N|mq++aaaa+++R@9HF~~V***V***/**",
">>V~~6V.VV>.****V>_cHq+qqq+aaaa++RRR@m_V-C____>.//",
"*>>****.*///**..>3c{@qR9@q++aaa++qRTT@|_---_CC_*/;",
";;y;;/*..///..*V_c|{@hH{9TT+a++++TRhqq@|-N-CdU-N-C",
";;__;;/.;;/-.//*_|_{99{{9hq+++a++ThhRT+9_CdNNd__UU",
";;_;./;/;;/C/.*_rrrk{H{kH9R+T++TThRR@hR@|N-U_NU_Nd",
".;.../.C_;;C--Ckr^^^|||k|{RTT+ThR@@9@9H{{|_ttN_NU_",
".-V.//C-C___-._cr^^^^|__|{9@hT@@@9H{H{{{k|3t_NNUt_",
"/*//.._CC_d_C.7||s^}^_|k{H{9@@{{{{{|{{k|rc___UU___",
"/*.-.-__NU__U;|m||r^r_k_|{{{H{{|_|||_k|~rk__ttt_Ut",
"C_-C--_--d_U_t|m|k_~||_||{{{||||ss^^^~r|sckEEvE___",
"-_-dU--Cd_dd__mmm{|k{||^^|||||~^^^^^^s~|^ckkkkkkkZ",
"C--d_dd_v__t_kHH{{||{{|^^||^^^ss^ss|ssk|rckk|kkkZB",
"__/_dNzooozz_F999{|{{||^^^||^b||||||||{__|kkkkkZkZ",
"____Uz=v_==E_|@99H{{{||^^^^||^|XH||{{_{{{|_pkpZpYZ",
"_ovvv,,oz,,E_|@99{|||^^^i^^||e^|H||{{k{H{|_pkZZZYB",
"oooE=,,,==,=vF@@H||^b^^ii}}e^}ib|||{H{HhH|pkkkkYYp",
"o=,,,,,,===,E19@{_^^^^^ee}}}}}e^^}^XHH@T9|k|k77kZk",
"z=,,,,,,,==,=k9@m||||{||^ii^^}ee^b}|HH@hH|||7kkk|k",
"zE,,,=,===Ek,,m@{~^|||{|^}^^|||^^^^|H@@@{f777?QQ7O",
"vEoE,oo=E=E,k1|H{^^^^l^^|i^^||{|^^^^H@@{|kk7k1FF?k",
"U_vEEz_zzvvEkQ1m||wl^^wl}i^^^l}bb^^|H@{||Q??F|777F",
"__N____EztMMpBk||^w}}^bl^e^^^w^l^^}|@{||1Q1FF1kQF1",
"UNN______3333381||^l}}^l^^^}}^}l^^^|H~|FQ1nn{mQ1|O",
"_____MMgg33L333A{Dlw^^bl}e^^l}}l^^|{{|n1QnF1{m17O?",
"__gg_M83383B8B3A{2||}^||bb}^^w^^wb~{|1F1nmQ1mF77A?",
"__g3Mg_38k8888Mk{Dl||^|{|||ibDl}l}_|Q1Qm{nFF17k?ff",
"__MMMLgMLLB8BB8g|D^^^D||^^^^^2Dll^cQ|1m{{nF1???77?",
"ggMM33388BBBBLLg||wiew||||D|^b^}l|?Q|n{{n1??k???Q?",
"M3MML8888BBYBBL_3||e^^}}}}l}}^wl|fk7FnnnQ77OOfAAA?",
"M388BLBBLYZZYLk|@+{|}i}bb}}}}^||~|177kfOkOOkOOAQAA",
"88kk8YZZpZYY||H+aT9{^}}}b}b}^|2|^|m{1kOfO?OkffAAA`",
"8kkY7kppg__|||9aah99{^}}}}}^{X^^}^^99mfAAAfkk_fAAA",
"B8YYZ_gp_^^}bb{aahH9H{|w^|2X|^^b^^^{49k_`OkOf`AxA`",
"LLL____^}b((((_+aT9HHHH{{X^^}^^^^^}|44}b|c````````",
"____Y_}b(((((^2@+a9H{HH{|ebb}}e^^^^{jHb(}^||O_kk||",
"L__k_}(((((}^DXH4jR{{{|^bbbb}}i}}}~4jk((((b^c||||`",
"L_YO}(((b}|DDXXX@44{^}bbbbbbbb}}i|4jH|}(((((^c`x|x",
"LYk_b((^DXDDD2XX{444{^}bbbbbbb}_H4j@2XD^b((((^xx||",
"_kk}((}DDDDDD2XX2{94j49{|_^^^c{4j4HXX2XXD}(((b_xxx",
"___b((^XDDDD22X2X22{@4jjjj444jj4@{XX22X2XD|}((}x`k",
"_k^b(bDXXD22D2X2X2XX2{H@@4444@H{X2D2D2222XXD}(b_xx",
/* werwerwer */
"xoooooooooooooooooooooooooooooooooowoooooooxiooooo",
"oxxsosaoaoisooooooocsoooooooooooooooooooooooooooso",
"ooox^cooooaoooooxoooooxoooso^oooooooboooooaoaooooo",
"oooaa^oooosooo`cooosooooosoooooooowooooooooooooooo",
"ooooxxooiooaoooooooxooqno^cwxoaaooofobowoooffooooo",
"oo^aoxxoaooodxooooo^ooono^oqooaxosooos^^owwooooooo",
"odsoosxoooo^wxcowoosooobobb^^sooooooa^oooooooooooo",
"ocooooax^ooaoooooqxoosooo^oxosooo^^oososxoooxooxoo",
"soooooooxow^soxo^oooob^o^ooooaaaoxooooobwobaxsooox",
"ooooxoon^oiioooosoooifooosoofoooosooooboixboooiooo",
"^ookiooooxx^oooowooow^wwojooxsswwowooooosfbooobooo",
"^xoooooooo^`wooooqookowwno^io`qoooosjooooxfoooaooo",
"oasioosooowjxxoj^o^odosoa^obsiioo^oooooooioooboooo",
"s^ooo`oowjocdxsxoooxb```o^oaoooco^oisc^ooboooboooo",
"kaobakb^kooosoxffosi^ojso`oxooicoksnwcooojoibofoix",
"^ooswoo^xso^oonx^os^sasow`oswosa^xsoososioooooxoox",
"oscd^oajs^sooos^xo^onsooso^oooo^ks^ooowoxwooooo^oo",
"odoo^sx^o^^ixocnnnkoboawnossooojooosos^oaob^oooooo",
"xsooi^s^^o^^ofoa^xo^obosxoo^soofoa^oaooxxioboboobo",
"wsoooiwwwo^foissosqksisoooo`oo^oosxskwnoooobwooooo",
"oooo``ooxokoooo^ooxksooooodxxnoxoo^^odoooooooooboo",
"^oosookoioo^fnsocs^oooodooo`xxooo^sxs`co^ow^ooo^oo",
"oaoos^o^ox^dcco^ono^oifoxocddoooooikjoaooooojooooo",
"oaocoioo^wokosofckxxs^oiaosioo^koox^osoodoooodoooo",
"oooooosj^osocxooxoooxw^^oowo^oc^ooo^oaoooooobwooow",
"aoooo^oosco^ooooooo^^xoo`owkqw`o^a^sosooosbboooooo",
"ooooxoaw^ooocxo`oso^odxjqo^ok``i^^oqo^noowbwobbooo",
"oooos`osooosjoos^xqdo`xdo^ooos^`wxn^jo^xssooodoooo",
"xsoodsojs^x^dko^xsoio^oixo^ddxox`^ooooo`sowoowoooo",
"oooooo`w^bwsjkjicdo`ofooion^`oso`oooqnnoooosoooooo",
"owooowjoox`o`oocoos^os^icx`ooqc^xscqoa`o^soboooooo",
"ooooxwoioo^q^^osoojbcqoojfoxiooowooojooowooooowooo",
"ssos`osbb`ooxonooooooc^bjjcodooobxxwonnososs^ocooo",
"ooooow^bofooxwo^koooono^oonxi^^o^ooo^bbnxooooo^ooo",
"foooooijcwoo`oxoox^bodioosoxxoo^o^nw^oo^^oooooooso",
"oooaqooooosoocoojw^oooxdf^oo^jowo^ookboo^ooooo^ooo",
"aoooonoooiqiookooooo^^^owo^owoo^ooxoiooooooooooooo",
"ooosowooxo^ooosowsoooso^^o`s^oooooononodwsoiooosow",
"ooaoooiox`^oxooonxooxoo^sncosxdoo^sa^onooooooooooo",
"aooqoox`ooooxosoxoo^oono^nxowxxo^is^xoxoosoooooobo",
"s^o^oosxo`ooooaoaxo^xxoook^o^ix^i^^^io^oxooooosxoo",
"sooooiisodosxsooaoonoannonooowoxxwo^oooowooooox^^o",
"ooosooxao^f^oxoonoaooxoooano^xossx^dxxxxwoooxooooo",
"ooaoqso^oonoooooonoxoxxoqoonoooookwoonoxxoo^o^o^xo",
"fooooo^ooocooon^ooo^oooooox^xxxnooo^ooo^oxo^xdoooo",
"ooo^^^ooq^^oooononoooooonx^a^^^o^ooooooooooooooooo",
"ooow^oono^ooooqn^^^cn^o^o^o^oooowx^o^xoooxoooooooo",
"oooxoxooo^^oowo^nooo^^dnxooxonosw^ooooooxxxxooooox",
"oooxxioo^o^ooooos^oonosw^ooooxoooooooxooowooxxxxxx",
"xosoooonooooxooooooooooioooooooooooooooooooooxooox",
/* demo004 */
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
/* arabgut */
"I waited until they came, I came until they waited",
"They came until I waited, Then we left, right . ",
"Before after is now, and after before is later, ",
"right, left. ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
/* blabla001 */
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",

[More]